Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tohmajärven enduroseura ja sen kotipaikka on Tohmajärvi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on enduromoottoripyörä harrastuksen, – hallintataidon

ja –kilpailutoiminnan tukeminen ja edistäminen jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää enduromoottoripyörä

urheiluun ja harrastustoimintaan liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja

harjoitustilaisuuksia sekä kilpailuja ja näytöksiä. Toimintansa tukemiseksi

yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa

varten tarpeellisia kiinteistöjä ja kulkuneuvoja sekä toimeenpanna asianmukaisen

luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.Yhdistys voi tukea taloudellisesti

ja aatteellisesti jäsenien harrastus ja kilpailutoimintaa.

Seuran varsinaiseksi- tai koejäseneksi hallitus voi hyväksyä hyvämaineisen

henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja hyväksyy yhdistyksen

tarkoituksen.Koejäsenyys kestää enintään 1 vuosi, minkä ajan kuluessa

hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi

jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä

seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti

edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on

elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön

ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran

toi-mintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta

seu-ran kokouksissa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen

kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen

yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen

liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka

yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun/

kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut

puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen

toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan

sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja

muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen

estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen

olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja

tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,

sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen

ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/

tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa

viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous

pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen

määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous

niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään

kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on

esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi

ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin

määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa

kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän

vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen

kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/

tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja

jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai

syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti

hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai

yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen

varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat

samaan tarkoitukseen.